Vanuit Solarroof vinden we de bescherming van jouw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om jouw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier te beheren.

Deze Privacyverklaring heeft dan ook betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Solarroof NV met zetel in Ambachtenstraat 7 9160 Lokeren en KBO nummer BE 0884.198.748.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over jou verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens kun je hier ook terugvinden welke rechten je hebt en hoe je deze kunt uitoefenen. Wij raden jou dan ook aan om deze privacy policy zorgvuldig te lezen.

Indien je nog vragen zou hebben omtrent onze diensten en jouw privacy, kan je ons steeds contacteren via info@solarroof.be. Solarroof beschouwt de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens als een prioriteit. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze processen houden wij ons aan de eisen die de GDPR en de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 30 juli 2018 hiervoor stelt.

Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden aangepast of geactualiseerd. Wij vragen je dan ook om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je steeds over de meest recente versie beschikt.

1. Wat betekent ‘gegevensverwerking’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘gegevensverwerking’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Solarroof is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je via onze websites een aanvraag indient, vragen wij jouw goedkeuring voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens om het voor ons mogelijk te maken jou zo goed mogelijk te helpen met een persoonlijk voorstel.

A. Wanneer je onze websites gebruikt, verzamelen wij:

 • technische informatie over jouw apparaat, zoals jouw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;

 • informatie over jouw surfgedrag, zoals de tijd die je op een pagina spendeert, welke links je aanklikt, welke pagina’s je bezoekt en hoe vaak je een bepaalde pagina bezoekt, al dan niet via cookies (zie Cookie Policy);

B. Wanneer je een contactformulier invult kunnen wij de volgende zaken verzamelen:

 • naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer;

 • de loggegevens van jouw bericht (datum, tijdstip);

C. Daarnaast maken wij voor onze website ook gebruik van cookies. Meer informatie daarover kun je vinden in onze afzonderlijke cookie policy.

D. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of profilering.

E. Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren.

3. Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens om jou op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden. Zo gebruiken we persoonsdata:

 • met verkregen toestemming; 

 • in uitvoering van een contract;

 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;

 • in het geval dat Solarroof een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

A. Indien je ons contacteert via het contactformulier met een vraag of opmerking, verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (om jouw vraag te kunnen beantwoorden) op basis van de rechtsgrond uitvoering van de overeenkomst (indien je een beroep wenst te doen op onze diensten).

B. Als je ons vraagt om met jou samen te werken, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens om:

 • jou de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden;

 • jou verslagen te bezorgen over het werk dat wij voor jou uitvoeren;

 • jou advies te geven aangaande relevante diensten en producten;

 • jou informatie te geven over de algemene trends op de markt;

 • jou feedback te vragen over onze diensten;

Ook hier is de rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.

C. Daarnaast verwerken wij jouw persoonlijke gegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten of -vertegenwoordigers, het gerecht en overheidsinstanties of -organisaties, waaronder bevoegde gegevensbeschermingsinstanties. Dit doen wij op basis van een wettelijke verplichting.

D. Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens om statistische analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze websites, producten en diensten of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit op basis van ons gerechtvaardigd belang.

De persoonsdata worden door Solarroof, of in haar opdracht, opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op haar maatschappelijke zetel, in haar vestigingen of in een daartoe voorziene bewaarlocatie van een partij waarop Solarroof beroep doet.

Tegen een gegeven toestemming kun je ten allen tijde jouw bezwaar laten gelden, zonder enige motivering. Je kunt hiertoe contact opnemen via info@solarroof.be.

4. Doorgifte aan derden

Wij verstrekken, noch verkopen, geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw toestemming, tenzij:

 • bij de uitwisseling tussen de met Solarroof verbonden of geassocieerde ondernemingen, op basis van het gerechtvaardigd belang van Solarroof;

 • dit vereist is voor onze dienstverlening. 

 • aan andere bedrijven waarmee wij samenwerken om bepaalde diensten van Solarroof te laten uitvoeren. Zo geven wij bijvoorbeeld gegevens door aan het hostingbedrijf van onze website, aan bedrijven die marketingprojecten voor ons beheren, aan bedrijven die voor ons juridische en boekhoudkundige diensten verlenen, enzovoorts. Deze derde partijen handelen in dat geval steeds onder de verantwoordelijkheid van Solarroof en mogen geen eigen verwerkingen op persoonsgegevens uitvoeren. Deze partijen worden ook steeds gebonden door een specifieke verwerkersovereenkomst;

 • er een wettelijke verplichting op ons rust; 

 • er een gerechtvaardigd belang is voor Solarroof of de betrokken derde; 

 • wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

6. Bewaartermijn

Solarroof zal jouw persoonsgegevens bewaren en verwerken voor een periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in functie met de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven omschreven.

Een geschikt profiel is immers een dynamisch gegeven, aangezien je als klant meegroeit en zo een nieuw arsenaal aan diensten nodig hebt.

Jouw persoonsgegevens worden zodoende als volgt bewaard: voor de duur van de diensten overeenkomstig de hierboven omschreven doeleinden geldt een actieve bewaarperiode en van zodra er geen sprake meer is van enig contact, gedurende een passieve bewaarperiode van 1 jaar, tenzij wettelijk anders gewenst of noodzakelijk.

7. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je verschillende rechten. Wanneer wij voor een verwerking om toestemming vragen, dan kan je die toestemming op elk moment weer intrekken.

Als je een van deze onderstaande rechten wil uitoefenen, kan je ons steeds contacteren op volgend e- mailadres: info@solarroof.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitskaart mee te sturen.

 • Recht op toegang en inzage;

 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking;

 • Recht op het wissen van uw gegevens;

 • Recht op ongemotiveerd en kosteloos bezwaar tegen direct marketing;

 • Recht op intrekking van uw toestemming;

 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens;

Wij proberen jouw verzoek steeds te beantwoorden, en indien mogelijk te behandelen, binnen de 4 weken na ontvangst.

8. Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je steeds terecht op volgend e-mailadres: info@solarroof.be

 
Daarnaast heb je steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be. Solarroof NV, gevestigd aan Ambachtenstraat 7 9160 Lokeren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • www.solarroof.be

 • Ambachtenstraat 7, 9160 Lokeren

 • +32 (0)50 68 80 15

Laurenz Sabbe is de Functionaris Gegevensbescherming van Solarroof NV. Hij is te bereiken via laurenz@solarroof.be .