Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden
De huidige voorwaarden beheersten alle overeenkomsten tussen bvba Solarroof en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.
Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar gelijkaardige bepalingen van de klant.
De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.
2.Voorstellen, offertes en bestellingen
Al onze voorstellen en offertes zijn vrijblijvend en gelden ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite en of Facebook pagina van bvba Solarroof gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht.
Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt bvba Solarroof slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook elektronische bestellingen van de klant dienen door bvba Solarroof steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn.
Bvba Solarroof behoudt zich het recht om ten allen tijde voor de levering en plaatsing van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van bvba Solarroof een andere verkoopprijs vermeldt. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.
Bvba Solarroof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van bvba Solarroof, het tenietgaan van de goederen ten gevolge van ongevallen, staking , brand, overstroming,..enz. Deze opsomming is niet beperkend. Bvba Solarroof is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheden die overmacht uitmaakt te bewijzen.
3.Verbintenissen
Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een zaakvoerder of een persoon van bvba Solarroof die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.
4.Leveringstermijnen, Plaatsingstermijnen, Vertragingen
De Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boet, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van voorgaande bepaling kan enkel worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.
De plaatsing zal gebeuren op een weekdag tijdens de overeengekomen werkweek. Uitzonderingen hierop kunnen zijn a) vertragingen door weersomstandigheden b)vertragingen van productleveringen door leveranciers van bvba Solarroof, ets. Deze opsomming is niet beperkend. Om de vooropgestelde leveringstermijn te kunnen behouden indien de vooropgestelde producten niet onmiddellijk verkrijgbaar zijn, verleent de klant zijn goedkeuring om met de nodige flexibiliteit gezamenlijk met het team van bvba Solarroof naar een oplossing te zoeken. Zo kan bijvoorbeeld een ander type en/of merk product gekozen worden waarbij rekening gehouden wordt met minimale variatie in totaal vermogen, in eenheidsprijs etc. en waarbij de technische configuratie zo veel als mogelijk aangehouden kan blijven. Indien niet toe een gezamenlijke oplossing kan gekomen worden, behoudt bvba Solarroof zich het recht om de levertermijn tot 6 maanden te verlengen.
Vertragingen in de levering en/of plaatsing van de prestaties geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
De overeengekomen prijs kan evenwel herzien worden door bvba Solarroof wanneer de levering door toedoen van de klant niet kan plaats hebben binnen de zes maanden na datum van de door de klant ondertekende offerte.
Wanneer niet of niet-tijdig geïnstalleerd kan worden door onjuistheid van vermelde gegevens door de klant of door het niet-nemen van maatregelen door de klant om de installatie mogelijk te maken, wordt de installatie geacht te zijn geplaatst en heeft bvba Solarroof van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht om 10% van de totaalprijs van de installatie aan te rekenen.
5.Overdracht van eigendom en risico
Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de geleverde goederen die niet volledig werden betaald, eigendom van bvba Solarroof, onverminderd de verplichting van de klant om de risico’s van de verkochte zaak te dragen en ervoor te zorgen als bewaarnemer. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand even of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren. Zolang de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven, geeft de klant ons bij deze machtiging om de bij hem reeds geplaatste goederen weg te nemen, zelfs als deze reeds geïntegreerd werd in of gefixeerd op een ander roerend en/of onroerend goed.
6.Klachten
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde en geplaatste goederen, dient ons meegedeeld te worden onmiddellijk tijdens de installatie zodat onze teams ter plaatse de eventuele gewenste en/of nodige aanpassingen kunnen uitvoeren op de installatiedag zelf.
Indien alles conform de overeenkomst verlopen is, wordt de werkbon afgetekend door de klant. Gewenste wijzigingen die niet inbegrepen waren in de initiële overeenkomst (wijzigingen layout, etc.) kunnen nog steeds gebeuren, doch tegen betaling van de extra gepresteerde uren.
Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te nemen.
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de werkbon. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.
Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.
7.Waarborg en garantiebepalingen
Bij het leveren van goederen, treden wij op in onze hoedanigheid van tussenpersoon, waarbij de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen zich beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. De aansprakelijkheid van bvba Solarroof in het kader van deze waarborg is in elk geval beperkt tot het bedrag dat bvba Solarroof zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier. De klant moet zich voor wat betreft deze waarborg rechtsreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed.
Voor wat betreft verborgen verbreken die bvba Solarroof zelf niet kent of gekend heeft, is bvba Solarroof tot geen enkele vrijwaring gehouden.
De kwaliteit van plaatsen wordt door ons gegarandeerd indien de dakstructuur, de dakbedekking en bij uitbreiding de fysieke toestand van het onroerend goed van de klant, dit toelaat. Indien bij installatie blijkt dat de dakstructuur niet voldoet (bijvoorbeeld door houtrot, te lichte onzichtbare draagstructuur, te broze oude pannen, etc. waarbij dit geen limitatieve opsomming is) vallen de nodige kosten ten laste van de klant of wordt de installatie geannuleerd mits het betalen van een schadevergoeding van 10% door de klant. Indien de kwaliteit van het dak wel voldoende is, garanderen wij 5 jaar waterdichtheid op de door ons uitgevoerde interventies.
Bvba Solarroof is in ieder geval niet gehouden aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzingen van bvba Solarroof of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.
8.Betalingsvoorwaarden
Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.
Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, contant, netto en zonder korting of 5 werkdagen na de inwerkingstelling van de installatie. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn op het totale factuurbedrag, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150,- euro.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt bvba Solarroof zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Dit zal uiteraard niet gebeuren wanneer alles voorafgaandelijk betaald werd.
In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst dor de klant is de klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht om een bewezen hogere schade te vorderen.
Indien de factuur niet tijdig betaald wordt, zal deze doorgestuurd worden naar onze externe partner, C&J Credit Service, die gemandateerd wordt voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerder met de aanmanings- en inningskosten.
9.Solidariteit
Indien de factuur op vraag van de opdrachtgeven opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgeven en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.
10.Uitdrukkelijk ontbindend beding
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken.
Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt bvba Solarroof zich het recht voor dit contract ten allen tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in de minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.
11.Milieu
Bvba Solarroof kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de klant. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankt electrische en electronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs. Bvba Solarroof heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan de klant.
12.Exclusieve bevoegdheid-Toepasselijk Recht
Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het eerste kanton te Brugge.
Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.
Ieder geschil tussen de klant en bvba Solarroof wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.